Vragen, klachten en opmerkingen

Waar kunt u terecht met uw vraag of klacht?

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil  van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Op elke school is een contactpersoon aangewezen. De contactpersoon kan advies geven bij klachten. De contactpersoon zal niet inhoudelijk ingaan op de klacht, maar zal alleen doorverwijzen naar de juiste persoon en eventueel helpen om het eerste contact te leggen. Verschillende situaties kunnen om verschillende oplossingen vragen. Daarom bestaan er meerdere procedures die soms ook naast elkaar gevolgd kunnen worden.
Taak contactpersoon vertrouwenszaken:

 • De contactpersoon heeft een loketfunctie, hij/zij verwijst door naar het juiste ondersteuningskanaal, dit kan de externe vertrouwenspersoon van Plateau zijn;
 • Contactpersonen behandelen geen klachten van personeelsleden, dit om te voorkomen dat zij in een web van loyaliteiten, oordelen en vooroordelen terechtkomen;
 • De contactpersoon zorgt voor voorlichting over het traject meldingen en klachten.
 • De contactpersoon heeft een signalerende functie en handelt in een vertrouwelijke, onbevooroordeelde sfeer;
 • De contactpersoon is er voor werknemers, ouders/verzorgers en leerlingen
 • Problemen/klachten kunnen te maken hebben met: seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, werkdruk, discriminatie;
 • De vertrouwenspersoon van Plateau kan door de contactpersonen van de betreffende school geconsulteerd worden voor advies en ondersteuning.

Interne klachtenprocedure

voor ouders/verzorgers  (eventueel met hulp van externe vertrouwenspersoon)
voor personeelsleden     (eventueel met hulp van externe vertrouwenspersoon)
De vertrouwenspersonen en contactpersonen klachtencommissie vanuit school zijn:
Juf Ria van Rooijen:                           ria@obs-kloosterveen-assen.nl
Meester Nicolas Hofstee:                   nicolas@obs-kloosterveen-assen.nl
 

Externe klachtenprocedure

voor ouders/verzorgers en personeel bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC)voor ouders/verzorgers en personeel bij de Vertrouwensinspecteur
Plateau heeft een externe vertrouwenspersoon voor ouders/verzorgers en voor personeelsleden. De vertrouwenspersoon kan op ieder moment in iedere procedure ingeschakeld worden ter ondersteuning van de klager.

Externe vertrouwenspersoon
Leerlingen, ouders en personeel kunnen te maken krijgen met gedrag of omstandigheden die zij als ongewenst ervaren. Om een passende reactie te vinden voor het ongewenste gedrag of de ongewenste omstandigheden kan de betrokken persoon het prettig vinden om een vertrouwenspersoon te raadplegen.

De vertrouwenspersoon bespreekt met de leerling, ouder of het personeelslid wat gedaan moet worden en verwijst eventueel door. De vertrouwenspersoon onderneemt geen stappen zonder expliciete toestemming van de betrokkene. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De externe vertrouwenspersoon staat buiten de organisatie en is niet rechtstreeks verbonden aan een school of aan het stafbureau.

De (externe) vertrouwenspersoon kan:
– zo mogelijk bemiddelen;
– nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
– adviseren en steunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie of bij aangifte bij de
  (zeden)politie;
– bijstand geven tijdens de klachtenprocedure;
– zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
De vertrouwenspersoon kan op ieder moment in iedere procedure ingeschakeld worden ter ondersteuning van de klager. Naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn: 
Mw. Netty Gallee tel: 06 52477731 of per mail: gallee@home.nl.

Op school is de volgende klachtenprocedure van toepassing:

 • In eerste instantie gaat u met uw klacht naar de groepsleerkracht van uw kind. Deze kent uw kind het beste en zal in veel gevallen voor een oplossing kunnen zorgen.

 • Als u het gevoel heeft dat u niet door de groepsleerkracht gehoord wordt of dat deze het probleem niet kan oplossen, dan gaat u naar de directeur van de school.

 • Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing of de afhandeling van uw klacht dan kunt u contact opnemen met de directeur/bestuurder.

 • Als uw klacht naar uw mening dan nog niet afdoende is afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC).

 • De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is.

 • De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Externe klacht
U kunt een klacht indienen bij de LKC. U kunt hiervoor kiezen in plaats van de interne klachtenprocedure of als u niet tevreden bent met de uitkomst van de interne klachtenprocedure. Als de interne klachtenprocedure nog niet is afgerond, zal de interne procedure beëindigd worden zodra er een klacht bij de LKC is ingediend. De LKC zal de klacht daarna verder afhandelen. 
De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht wordt uiterlijk binnen 9 weken afgehandeld.
U kunt een klacht rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk indienen bij de LKC. Indien u dat wenst kunt u hierbij de hulp inroepen van de externe vertrouwenspersoon. Een naam en adres is te verkrijgen via de directeur/bestuurder van Plateau. De vertrouwenspersoon gaat na of er op schoolniveau naar een oplossing is gezocht en ondersteunt de klager bij de keuze om:

 • bij nader inzien toch geen klacht in te dienen;

 • een klacht in te dienen bij de klachtencommissie;

 • aangifte te doen bij politie/justitie.

Adres Landelijke Klachten Commissie:
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030 2809590, www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, leerkrachten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:

 • seksuele intimidatie en seksueel misbruik

 • lichamelijk geweld

 • grove pesterijen

 • extremisme en radicalisering

Ernstige klachten die vallen binnen deze categorieën kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal adviseren en informeren.
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-1113111 (lokaal tarief).
http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/Vertrouwensinspecteurs
De procedure met de vertrouwensinspecteur kan gelijktijdig met één van de andere procedures gevolgd worden.