Wat doet de OV voor u?

Wat doet de OV voor u?

De Oudervereniging van KC Kloosterveen is een vereniging, waar in principe alle ouders/verzorgers van leerlingen lid van zijn. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 9 ouders en 2 teamleden en vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Eén keer per jaar vindt in oktober de algemene ledenvergadering (Zakelijke Ouderavond) plaats.

Een goed werkende Oudervereniging is belangrijk voor een school. De bestuursleden van de Oudervereniging helpen het schoolteam bij vele activiteiten, waaronder het organiseren van vieringen als Sinterklaas, Kerst, Pasen en de Avondvierdaagse. Tevens krijgt ieder kind via de Oudervereniging in de groepen 1, 3 en 6 (en alle nieuwe instroom) een school t-shirt, welke bij o.a. sportdagen en schoolreisjes gedragen wordt. Mocht het t-shirt tussendoor aan vervanging toe zijn is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding bij de receptie een nieuw t-shirt op te halen. En wat dacht u van de laatste schooldag? Met een ijsje luiden we feestelijk de zomervakantie in!

Ook kan de Oudervereniging adviserend optreden richting de Medezeggenschapsraad (MR) en speelt de Oudervereniging een rol in het bevorderen van de contacten tussen school en ouders, waardoor ouders betrokken zijn bij schoolse zaken en daarover kunnen meedenken. De voorzitter van de Oudervereniging heeft regelmatig overleg met de schooldirectie.

Aan het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, (geldt ook voor de schoolreis) maar de ouderraad organiseert activiteiten in principe wel voor alle kinderen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw bijdrage ook werkelijk binnenkomt. Bij onvoldoende inkomsten zal de ouderraad moeten beslissen evenementen van de kalender te schrappen.
Als ouders de bijdrage niet of gedeeltelijk betalen, kan de school besluiten om een leerling niet te laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet betaald is. Een school mag een leerling niet uitsluiten van het volgen van het onderwijsprogramma (leerplicht). Wanneer een activiteit valt binnen het onderwijsaanbod doen alle kinderen mee, ongeacht de betaling van de ouderbijdrage. Voor ouders die de bijdrage  niet kunnen betalen, is een regeling mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met de directie.
Van de ouderbijdrage wordt € 5,-- besteed aan specifieke, extra uitgaven voor het Daltononderwijs.
Uw bijdrage is van groot belang om alle genoemde activiteiten, die het naar school gaan voor uw kind extra leuk maken, te kunnen blijven organiseren.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de Oudervereniging gebeurt? Op het informatiebord bij de hoofdingang van onze school en op het informatiebord bij de dependance vindt u de meest recente notulen. Of kijk op de website van school  (www.obs-kloosterveen-assen.nl) waar de notulen ook te vinden zijn.
Heeft u tips en/of suggesties voor de Oudervereniging? Spreek dan een van de leden aan of stuur een e-mail naar ov@obs-kloosterveen-assen.nl