Hoe regelt u buitenschoolse en tussenschoolse opvang?

Hoe regelt u buitenschoolse en tussenschoolse opvang?

Voor- en Naschoolse opvang

Per 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen wettelijk verplicht de organisatie van buitenschoolse opvang aan te bieden aan ouders die dat wensen. Plateau Kinderopvang voorziet in deze behoefte.
Buitenschoolse opvang houdt in dat de school zorgt voor een goede aansluiting tussen: de tijd dat uw kind op school zit en de opvang buiten de gewone schooluren door een kinderopvangorganisatie.
U kunt de opvang natuurlijk ook zelf regelen, of met een andere kinderopvangorganisatie. U bent niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheden die de school biedt. Met de school kunt u overleggen over de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang.
Wat doet de school voor u?
 • Vroegtijdig voor afloop van het schooljaar zullen via de school uw wensen voor het nieuwe schooljaar worden geïnventariseerd.
 • Nagegaan zal worden of behoefte bestaat aan buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakanties.
 • School zal de schooltijden, schoolvakanties, roostervrije dagen en studiedagen tijdig doorgeven aan de ouders en de kinderopvangorganisaties.
 • Als u zelf wensen heeft v.w.b. buitenschoolse opvang, zal de schoolleiding met u overleggen hoe aan uw wensen tegemoet kan worden gekomen.
 • De school is verantwoordelijk voor de organisatie van de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is uitbesteed aan ASKA en Pinokkio.
 • De kwaliteit van de buitenschoolse opvang is gegarandeerd. De leid(st)ers van de opvang moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden volgens de Wet Kinderopvang. Ook de ruimtes moeten voldoen aan wettelijke eisen.
 • De gemaakte afspraken blijven minimaal een jaar gelden.
Wat doet u zelf?
 • U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang.
 • U maakt zelf afspraken met de kinderopvangorganisatie over de opvang van uw kinderen.
 • De kosten van buitenschoolse opvang zijn voor rekening van de ouders zelf.
 • Indien uw kind door ziekte of andere reden niet naar de buitenschoolse opvang kan komen, geeft u dit zelf tijdig door aan de kinderopvangorganisatie.
De Wet Kinderopvang bepaalt dat kinderopvangorganisaties een oudercommissie moeten hebben. Deze commissie heeft adviesrecht op de wijziging van de organisatie of de locatie van de kinderopvang.

Overblijven / tussenschoolse opvang

Voor wat betreft tussenschoolse opvang spreekt de wetgeving over overblijven in artikel 45 Wet op het Primair Onderwijs. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor overblijven of tussenschoolse opvang. Samen met de ouders bepaalt de school hoe dit wordt georganiseerd. Dit gebeurt via de oudergeleding van de medezeggenschapsraad die instemmingsrecht heeft. Wet en regelgeving van buitenschoolse en tussenschoolse opvang zijn nog niet op elkaar afgestemd.
Onze school biedt een professioneel programma voor tussen- en naschoolse opvang. De school heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Plateau Kinderopvang.
Zij verzorgen voor ons de tussentijdse opvang (overblijf in de middagpauze) en voor de leerlingen van de KC Kloosterveen is er plaats in de voor- en naschoolse opvang. U kunt ervoor kiezen daar gebruik van te maken. Alle contacten en financiën voor de opvang lopen via Plateau Kinderopvang.  
Voor meer informatie zie www.aska.nl
Ook andere kinderopvangorganisaties  bieden tussenschoolse opvang aan. Zij halen de kinderen dan van school en zorgen dat de kinderen na de middagpauze op tijd weer in hun klas zitten.